Usługi elektroniczne

Sprawy meldunkowe

Dowody osobiste

Warunki zabudowy

Podatki lokalne - osoby fizyczne

Podatki lokalne - osoby prawne

Podatki - pozostałe

Odpady komunalne

Działalność gospodarcza

Złożenie wniosku w trybie anonimowym wymaga wizyty w Urzędzie Miejskim w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Miejskim.

Numeracja budynku

Zajęcie gruntu / Zajęcie pasa drogowego

Licencja na taksówkę

Umieszczanie reklam

Lokale mieszkalne

Wycinka drzew

Oczyszczalnie ścieków

Imprezy masowe

Symbole Gminy

Wybory

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Udostępnienie informacji publicznej


Wystąpienie o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej