Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Olecku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych do standardu WCAG 2.1. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://eurzad.olecko.pl/.

Data publikacji strony internetowej: [data]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [data].

Strona internetowa jest zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 23 września 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wojciech Wiktorzak  – orn1@olecko.eu. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 875200969. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich
elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informatyczno-komunikacyjnym, wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępu oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli
dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja
żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacja zalecamy kombinacje klawiszy:

  • CTRL + F5 - ponowne załadowanie zawartości strony.

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszka jak i sama klawiatura, za pomocą klawiszy:

  • TAB - przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia,

  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia,

  • ENTER - wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK,

  • - przewijanie widocznej części strony.

Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod katem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki maja alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

  • treści
  • menu ułatwień dostępu
  • menu głównego
  • mapy strony

Dostępność architektoniczna


Budynek Urzędu Miejskiego Plac Wolności 3, 19-400 Olecko 


1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku jest nie jest oznakowane. Znajduje się we frontowej ścianie urzędu od strony Placu Wolności. Wyposażone jest w
drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone, dostępne dla osób na wózku. Do wejścia prowadzą schody z poręczami oraz podjazd dla wózków znajdujący się po lewej stronie. Ponadto po lewej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek z sygnalizacją dźwiękową, który przywołuje pracownika urzędu.

Przejście do głównego korytarza urzędu prowadzi przez wiatrołap. Sala do obsługi petentów usytuowana jest na parterze po lewej stronie, niedaleko od wejścia bez oznakowania dotykowego na posadzce. Drzwi do sali są przeszklone. Brak kontrastowego oznaczenia drzwi. Brak obszarów kontroli.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek posiada trzy piętra. Komunikacja między piętrami odbywa się wyłącznie schodami. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów oraz windy. Szerokie korytarze umożliwiają wyminięcie dwóch osób. 

Na parterze Urzędu znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Brak platform, pętli indukcyjnej, oznaczeń brajlowskich oraz informacji głosowych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed urzędem znajduje się jedno wydzielone miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami. Jest oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku urzędu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.


Budynek Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1, 19-400 Olecko, Urząd Stanu Cywilnego


1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście do budynku nie jest oznakowane, położone we frontowej ścianie urzędu od strony alei parkowej. Wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe, dostępne dla osób na wózku. Do wejścia prowadzą schody bez poręczy oraz podjazd dla wózków znajdujący się po prawej stronie. Po lewej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek z sygnalizacją dźwiękową, który przywołuje pracownika urzędu. Przejście do głównego korytarza urzędu jest przez przedsionek, na wprost schody na 1 piętro oraz platforma pionowa (winda) obsługująca 1 piętro. Brak obszarów kontroli.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek posiada jedno piętro. Komunikacja między piętrem a parterem odbywa się platformą pionową (windą) lub schodami. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Stopnie schodów z noskami i podcięciami.

W windzie na panelu zewnętrznym i wewnętrznym znajduje się włącznik. Brak komunikatów dźwiękowych – przejazd windą wymaga non stop wciśniętego przycisku ( jest instrukcja pisana).

Powierzchnia korytarzy umożliwia wyminięcie dwóch osób jednak korytarz posiada krótkie przewężenia, umożliwiające przejście tylko
jednej osoby.

Na parterze Urzędu znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku brak platform, pętli indukcyjnej, oznaczeń brajlowskich oraz informacji głosowych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Niedaleko urzędu, na parkingu przy Pl. Wolności znajdują się wydzielone miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami. Są oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku urzędu i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Uwaga!

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Urzędzie Miejskim w Olecku nie musi być wcześniej uzgadniana.